Beställ innan klockan 23:59 och din beställning skickas under morgondagen!

0

Din kundvagn är tom

Allmänna villkor

Artikel 1. Definitioner och räckvidd
1.1 I de allmänna villkoren gäller följande definitioner:

 • anbud: de produkter som erbjuds av ombudet;
 • ombud: The Brand Circle B.V., etablerat i Amsterdam och med kontor i Amsterdam, 1066 VH, Johan Huizingalaan 763A, med e-post support@flexystands.se och registrerat i Handelskammarens handelsregister under 80268374 och med momsregistreringsnummer NL861610490B01, som via webbplats som ombud underlättar avtal för leverans av produkter från leverantören;
 • beställning: den produkt som beställts av köparen för vilken ett avtal har ingåtts,
 • betänketid: den period inom vilken konsumenten kan använda sin ångerrätt;
 • konsument: den fysiska personen som inte agerar i yrket eller företaget och som ingår ett distansavtal med ombudet;
 • dropshipping: köparen gör en beställning via webbplatsen, varigenom ombudet får en order och bemyndigande att skapa ett avtal om en eller flera produkter mellan köparen och leverantören som medlare, och därför inte på ombudets bekostnad och risk, varigenom betalningen enligt avtalet utförs via ett ombud och leverantören levererar produkten direkt till köparen;
 • formulär: återkallningsformuläret som leverantören tillhandahåller som en konsument kan fylla i om han vill utnyttja sin ångerrätt, som ingår i bilagan till villkoren;
 • ångerrätt: möjligheten för konsumenten att säga upp avtalet inom ångerrättsperioden;
 • köpare: den person med vilken ett avtal ingås med leverantören;
 • leverantör: leverantören av en produkt,
 • avtal: ett avtal som ska ingås eller ingås via ombud mellan köpare och leverantör för inköp av produkter, varigenom för realisering endast används en eller flera tekniker för fjärrkommunikation;
 • produkt: en vara som erbjuds av leverantören via webbplatsen genom dropshipping;
 • skrift: all digital kommunikation med hjälp av tecken som kan lagras på en hållbar databärare och som ombudet kan bestämma vilken metod som ska användas; och
 • krav: dessa villkor gäller dropshipping från JL-Commerce som agerar som ombud

1.2 Villkoren gäller för varje erbjudande från ombud, varje beställning och varje avtal, inklusive tillägg eller ändringar därav samt uppföljningsavtal.
1.3 Tillämpningen av allmänna eller (köp)villkor för köparen av ombudet avvisas uttryckligen.
1.4 Artiklarna 5, 11.6, 12, 13 och 14 i villkoren gäller endast konsumenter.
1.5 Om en eller flera bestämmelser i villkoren när som helst helt eller delvis är ogiltiga eller förstörda, förblir avtalet och dessa villkor i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som avser från originalet så nära som möjligt.

Artikel 2. Dropshipping

2.1 Leverantörens detaljer anges på webbplatsen.
2.2 Om leverantören inte är etablerad i Nederländerna importeras den beställda produkten i köparens namn. Eventuella merkostnader, såsom moms, avräkningskostnader och andra statliga avgifter, kommer att bäras av köparen.
2.3 Priserna i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter samt exklusive frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, såvida inte annat uttryckligen anges.
2.4 Betalning av beställningen hanteras av ombudet, varigenom ombudet betalar leverantören för köparens räkning.
2.5 Skillnaden i ersättning mellan det belopp som köparen betalat för beställningen och det belopp som ombudet betalat till leverantören är inte densamma och ska betraktas som kompensation för de tjänster som ombudet tillhandahåller.
 
Artikel 3.Anbud

3.1 Varje ombuds erbjudande har en begränsad giltighetstid, till det ögonblick en produkt inte längre finns i lager eller finns hos leverantören (“är förbrukad”) eller inte längre kan beställas via webbplatsen.
3.2 Om ett erbjudande görs under specifika villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
3.3 Varje erbjudande är utan förpliktelse. Ombudet har alltid rätt att ändra erbjudandet.
3.4 Varje erbjudande innehåller en fullständig och så korrekt som möjligt beskrivning av produkterna för att möjliggöra en korrekt bedömning av köparen. Bilder med produkter är en verklig representation av en produkt. Ombud kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på en produkt. Om köparen väljer att göra en beställning har köparen även kunnat bedöma produkten, bilden och beskrivningen i tillräckligt stor utsträckning med hänsyn till föregående information.
3.5 Alla bilder och beskrivningar av en produkt är en indikation och i händelse av felaktigheter och / eller avvikelser inte kan ge upphov till kompensation eller upplösning av avtalet, såvida det inte handlar om så stora avvikelser från de väsentliga produktegenskaperna att det faktiskt finns en annan produkt än vad köparen tänkte beställa.
3.6 Varje erbjudande som köparen rimligen kunde ha förväntat sig, borde förstå eller behövde förstå; att erbjudandet innehåller ett uppenbart skrivfel eller handlar om ett uppenbart misstag, ogiltighetsförklaras av ombudet. Köparen kan inte härleda några rättigheter till ett sådant skrivfel eller misstag.
 
Artikel 4. Avtal

4.1 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 5 ingås ett avtal vid tidpunkten för godkännande av erbjudandet och beställning av köparen och efterlevnad av motsvarande villkor.
4.2 Avtalet ingås på nederländska, såvida inte ombudet också erbjuder villkoren och vidare kommunikation på ett annat språk via webbplatsen. I det senare fallet kan ett avtal också ingås efter köparens vilja på det erbjudna språket. Köparen kan också kommunicera med ombudet på det språket.
4.3 Om köparen accepterar erbjudandet elektroniskt kommer ombudet omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet elektroniskt och därmed upprätta avtalet. Så länge mottagandet av godkännandet inte har bekräftats av ombudet kan köparen upplösa avtalet.
4.4 Ombudet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en trygg miljö. Ombudet kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om köparen kan betala elektroniskt.
4.5 Ombudet har rätt att fråga om köparen kan uppfylla sina betalningsförpliktelser samt allt som kan vara relevant för ett ansvarsfullt ingående av avtalet. Om ombudet har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra godkännande eller beställning, med skäl, eller att hänvisa till särskilda villkor för utförandet.
4.6 Köparen kommer att se till att alla uppgifter, av vilka ombudet anger att dessa är nödvändiga eller som köparen rimligen bör förstå att de är nödvändiga för genomförandet av avtalet, tillhandahålls ombudet i rätt tid. Om sådan information inte tillhandahålls ombudet i tid har ombudet rätt att avsluta genomförandet av avtalet och / eller debitera köparen de merkostnader som följer av förseningen enligt ombudets vanliga priser.
4.7 Ombudet är inte ansvarig för skador, oavsett karaktär, som har uppstått på grund av att ombudet förlitade sig på felaktig och / eller ofullständig information från köparen, såvida inte ombudet var medveten om denna felaktighet eller ofullständighet.
 
Artikel 5.Pris

5.1 Priserna som anges i erbjudandet baseras på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, såsom import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar och eventuella avgifter och skatter. Möjliga fördelar och nackdelar vid ankomst, frakt eller leverans är till fördel för köparen.
5.2 Priserna på erbjudandet är föremål för tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. I händelse av tryck- och skrivfel är ombudet inte skyldig att leverera produkten till fel pris.
5.3 En sammansatt offert tvingar inte ombudet att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller offert för en motsvarande del av det angivna priset.
 
Artikel 6.Överensstämmelse och garanti

6.1 Med hänsyn till det som anges i villkoren i detta avseende, uppfyller produkterna avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de rättsliga krav som gällde vid tidpunkten för avtalets ingående, bestämmelser och förordningar.
6.2 Ombudet påpekar att vissa produkter har ett begränsat utgångsdatum, vilket sedan anges till den berörda produkten. Köparen måste ta hänsyn till denna hållbarhetstid, inom vilken produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med leverantörens garanti.
6.3 Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till ombudet inom fyra (4) veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och vara i nytt skick.
6.4 Ombudets garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Emellertid är ombudet aldrig ansvarig för produktens slutliga lämplighet för någon enskild användning av köparen eller för några råd angående användning av produkterna.
6.5 I händelse av garantianspråk kommer ombudet, efter eget val, att ordna utbyte eller reparation. I händelse av utbyte åtar sig köparen att returnera den utbytta varan till ombudet.
6.6 Garantin gäller inte om:

 • köparen har reparerat och / eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har reparerat och / eller bearbetat dem av tredje part;
 • de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats slarvigt eller i strid med instruktionerna från ombudet och / eller hanterats i strid med förpackningen;
 • bristen är helt eller delvis ett resultat av föreskrifter som regeringen har fastslagit eller kommer att göra med avseende på miljön eller kvaliteten av det använda materialet.

Artikel 7. Leverans och genomförande

7.1 Ombudet ska hantera beställningar av produkter med största möjliga omsorg.
7.2 Platsen för leverans är den adress som köparen meddelar ombudet med beställningen.
7.3 Ombudet kommer att vidarebefordra godkända beställningar med vederbörlig hastighet och låta dem levereras.
7.4 Alla leveranstider är vägledande. För leverans av produkter till ett annat land än Nederländerna kan längre leveranstider gälla än vad som anges på webbplatsen. Det beror på leverantörens leveranstid. Köparen kan inte styrka sina rättigheter från angivna villkor.
7.5 Om en beställning inte kan genomföras eller endast delvis kan genomföras, kommer köparen att underrättas om detta senast 30 dagar efter beställningen.
7.6 Ombudet har rätt att leverera varorna i delar, såvida inte detta har avvikits från avtal eller den partiella leveransen inte har något oberoende värde. Ombudet har rätt att fakturera de levererade varorna separat. Överskridande av en löptid berättigar inte köparen till ersättning.
7.7 Leveranstider som anges på webbplatsen är endast vägledande.
7.8 Om den angivna leveranstiden överskrids har köparen inte rätt till upplösning eller ersättning, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.
7.9 I händelse av upplösning i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel, återbetalar ombudet det belopp som köparen betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.
7.10 Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, försöker ombudet tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för en returtransport sker på ombudets bekostnad.
7.11 Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar hos ombudet fram till leveranstidpunkten eller till en i förväg utsedd representant som meddelat ombudet, om inte annat uttryckligen överenskommits. Att ta emot varor utan några kommentarer eller anmärkningar av fraktsedeln / fakturan tjänar som bevis på att förpackningen var i gott skick vid leveransen.

Artikel 8. Betalning

8.1 Om inget annat överenskommits måste de belopp som köparen är skyldiga enligt avtalet betalas omedelbart efter beställningen.
8.2 Köparen har en skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna betalningsuppgifter till ombudet.
8.3 Om köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, efter att han har informerats av ombudet om sen betalning och ombudet har gett köparen en rimlig tidsfrist för att uppfylla sina betalningsskyldigheter, efter att betalning inte har gjorts inom denna period, den lagstadgade räntan på det förfallna beloppet, och om köparen inte är en konsument, gäller detta det lagstadgade kommersiella intresset, och ombudet har rätt att ta ut de utomstående indrivningskostnader som uppkommer för eller på uppdrag av ombudet. Indrivningskostnaderna beräknas i enlighet med lagen och dekretet om ersättning för utomstående indrivningskostnader.

 
Artikel 9. Bestämmelser om webbplats och produkter

9.1 Ombudet ansvarar inte för fel och / eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet. Ombudet är inte ansvarig för funktionsfel eller otillgänglighet under webbplatsen av någon anledning.
9.2 Ombudet garanterar inte en korrekt och fullständig överföring av innehållet i e-post eller annan digital kommunikation som skickas på ombudets vägnar eller mottagandet i rätt tid.
9.3 Alla köpares anspråk på grund av brister från ombudets sida kommer att upphöra om de inte har rapporterats skriftligen till ombudet, med skäl, inom ett (1) år efter att köparen känt till eller rimligen kunnat vara medveten om den information som han grundar sina anspråk på.
9.4 Ombudet avvisar uttryckligen alla skulder och anspråk från köpare och tredje parter som har lidit (fysisk) skada på grund av vårdslös, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med bruksanvisningen.
9.5 Ombudet uppmanar köparen att alltid läsa bruksanvisningen före användning och att agera därefter. Produkter måste lagras och användas i enlighet med bruksanvisningen.
9.6 Alla råd om användning av produkter är allmänna och icke-bindande. Köparen måste bedöma själv och på eget ansvar om en produkt är lämplig för honom. Om du är osäker på användningen av en produkt med medicinsk innehåll bör leverantören eller köparens läkare eller allmänläkare kontaktas för en bedömning av användningen vid specifika fall.

9.7 Vissa produkter, såsom små produkter, personligvårdsprodukter samt elektriska produkter, bör förvaras utom räckhåll för små barn.
9.8 Ombudet rekommenderar köparen, i händelse av graviditet, amning, användning av läkemedel och i tvivel om överkänslighet mot något av innehållet, att vid behov konsultera en expert efter att ha läst bruksanvisningen innan du använder produkter, såsom hudvårdsprodukter.

Artikel 10. Force majeure

10.1 Ombudet är inte ansvarig gentemot köparen om skyldigheter enligt avtalet inte kan uppfyllas till följd av force majeure. Force majeure är under alla omständigheter förstått att betyda:

 • force majeure hos leverantören;
 • regeringens åtgärder och begränsningar;
 • elektisitetsstörningar
 • störningar av internet, datanätverk och telekommunikationsfaciliteter, såsom cyberbrott och hacking;
 • naturkatastrofer;
 • krig och terroristattacker;
 • allmänna transportproblem och begränsningar
 • strejker mot leverantör eller ombud; och
 • andra situationer som faller utanför ombudets kontroll som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörande av skyldigheter.

10.2 Rätt till avbrott om skyldigheterna enligt avtal under den period som force majeure fortlöper. Om denna period varar längre än två månader har var och en av parterna rätt att upplösa avtalet utan någon skyldighet att betala skadestånd till den andra parten eller ombudet.
10.3 I den mån ombudet vid tidpunkten för force majeure delvis har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet eller kommer att kunna fullgöra dem, och den del som fullgörs respektive uppfylls har oberoende värde, så har ombudet rätt att fullgöra de skyldigheter som redan uppfyllts eller uppfylls genom en separat delfaktura. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat avtal.

Artikel 11. Sekretess

11.1 Köparens (personliga) uppgifter ingår i en databas. Dessa uppgifter används främst för genomförandet av avtalet. På begäran kan ombudet skicka information om sina produkter, såsom nyhetsbrev och erbjudanden, till köparen. Köparen kan när som helst invända mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål och / eller (ytterligare) mottagande av (viss) marknadsföringsinformation genom att skicka en begäran om uppsägning till ombudet.
11.2 Köparen godkänner användning av elektroniska kommunikationsmedel. Köparen erkänner att trots alla säkerhetsåtgärder som rimligt vidtas av ombudet är elektronisk kommunikation inte helt säker med elektroniskt datautbyte och kan bland annat avlyssnas, manipuleras, infekteras, försenas eller felaktigt skickas eller vidarebefordras, trots virus och skräppostfilter. Ombudet kan inte garantera en absolut säkerhet mot samråd med obehöriga.
11.3 Ombudet ska vidta lämpliga åtgärder för att garantera konfidentialitet och säker lagring av (personliga) data.
11.4 I samband med genomförandet av avtalet kan (personliga) uppgifter också vidarebefordras till länder utanför Europeiska unionen, till exempel till en leverantör i Kina, eftersom avtalet mellan köpare och leverantör inte annars kan utföras och leveransen av beställningen till köparen inte kan ske av leverantören. Ombudet kommer att erbjuda avtalsgarantier.
11.5 Köparen som är konsument har rätt att skriftligen begära ombudet att få tillgång till de personuppgifter som behandlats av ombudet och / eller (i förekommande fall) korrigera, komplettera, ta bort eller skydda dem. En begäran om inspektion och / eller korrigering måste riktas till ombudets ledning. De registrerade personuppgifterna kommer att tillhandahållas, korrigeras eller raderas på köparens första begäran.
11.6 Personuppgifterna för köparen som konsument kommer inte att lämnas till tredje part, såvida inte ombudet är skyldig att göra det genom eller i enlighet med tillämpliga lagar och regler eller det nödvändiga ändamålet för genomförandet av avtalet.
 
Artikel 12. Konsumenter

12.1 För konsumenter visas priser exklusive moms, skatter och fraktkostnader.
12.2 Innan ett avtal ingås med en konsument kommer texten i villkoren (elektroniskt) att göras tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på en annan hållbar dataenhet. Om detta inte är möjligt kommer det att anges innan avtalet ingås var och hur villkoren kan inspekteras elektroniskt och att villkoren kan skickas gratis på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
12.3 Ombudet kommer att göra följande information tillgänglig för konsumenten via webbplatsen, eller åtminstone göra denna information tillgänglig så att den kan lagras på ett tillgängligt sätt på en hållbar dataenhet:

 • villkoren för och hur konsumenten kan lämna in ett klagomål,
 • villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten,
 • information om garanti och kundservice; och
 • formuläret.

12.4 Konsumenten kan ansöka till ombudet för att utöva alla juridiska rättigheter som konsumenten har gentemot leverantören, förutsatt att de uppfyller villkoren.
12.5 En garanti som tillhandahålls av eller på uppdrag av ombudet eller leverantören påverkar inte de lagstadgade rättigheter som konsumenten kan göra gentemot ombudet på grund av avtalet.
12.6 Vid tillämpning av artikel 5 har köparen som är konsument rätt att kostnadsfritt upplösa avtalet med avseende på de produkter som inte kan levereras eller inte kan levereras inom en rimlig tidsperiod.
12.7 Ombudet kan avvika från artikel 3 i de indrivningskostnader som ska tas ut till förmån för konsumenten.

Artikel 13. Ångerrätt

13.1 Vid köp av produkter har köparen som konsument möjlighet att upplösa avtalet utan att ange någon anledning inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och som meddelats av ombudet.
13.2 Under betänketiden måste konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Konsumenten packar bara upp eller använder produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sig av ångerrätten, kommer konsumenten att returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om det är möjligt - i originalskick och förpackning till ombudet i enlighet med rimliga instruktioner från ombudet.
13.3 Om konsumenten vill använda sig av ångerrätten måste han informera ombudet om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten med hjälp av formuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han vill använda sig av ångerrätten måste konsumenten returnera produkten till ombudet eller leverantören inom 14 dagar. Dessutom måste konsumenten bevisa att de levererade produkterna har returnerats i tid.
13.4 Om konsumenten inte har angett att han vill utnyttja ångerrätten eller inte har returnerat produkten till ombudet efter att de perioder som avses i artiklarna 2 och 13.3 har löpt ut är köpet ett faktum.
13.5 Följande produkter är undantagna från ångerrätten:

 • produkter som är tydligt personliga till sin natur;
 • produkter som inte kan returneras på grund av sin natur;
 • produkter som förbrukas eller åldras snabbt;
 • produkter vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden och som ombudet inte har något inflytande över;
 • ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits efter leverans
 • förseglade produkter som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygienskäl och av vilka förseglingen har brutits efter leverans; och
 • produkter som tillverkats på begäran av konsumenten, i enlighet med konsumentens specifikationer.

Artikel 14. Kostnader för tillbakadragande

14.1 Om en konsument använder sig av ångerrätten, kommer kostnaderna för att returnera varorna att bäras av konsumenten.
14.2 Om en konsument har betalat ett belopp, återbetalar ombudet detta belopp till konsumenten så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter mottagandet av returen. Återbetalningar görs via samma betalningsmetod som användes vid köpet, såvida inte konsumenten uttryckligen ger tillstånd för en annan betalningsmetod och ombudet accepterar den metoden. Ett villkor för återbetalning är att produkten redan har mottagits av ombudet eller leverantören eller erhåller slutgiltigt bevis för fullständigt återlämnande.
14.3 I händelse av skada på produkten på grund av vårdslös hantering av konsumenten är konsumenten ansvarig för alla avskrivningar av produkten.

Artikel 15. Klagomål och tvister

15.1 Om köparen har ett klagomål måste köparen rapportera detta skriftligen till ombudet.
15.2 Ett klagomål upphäver inte köparens eller ombudets skyldigheter, såvida inte ombudet skriftligen föreskriver något annat.
15.3 Ett klagomål om fullgörandet av avtalet måste lämnas in skriftligt och med skäl inom sju (7) dagar efter det att köparen har upptäckt bristerna.
15.4 Ett klagomål kommer att besvaras inom 14 dagar från det att mottagaren mottagit det. Om ett klagomål har en förutsebar längre hanteringsperiod kommer den klagande parten att informeras om detta inom 14 dagar och en uppgift kommer att ges inom vilken period klagomålet kommer att behandlas.
15.5 Ombudet har alltid minst fyra (4) veckor på sig att lösa ett klagomål efter ömsesidig överenskommelse. Efter denna period betraktas klagomålet som en tvist enligt artikel 8.
15.6 Om ombudet förklarar att ett klagomål är välgrundat, kommer ombudet eventuellt att ersätta eller reparera de levererade produkterna gratis. Om ett klagomål inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, kommer klagomålet att betraktas som en tvist enligt artikel 8.
15.7 Om den klagande är konsument kan den klagande också vända sig till en tvistkommitté via Europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) för klagomål.
15.8 Alla tvister som uppstår till följd av eller som ett resultat av ett avtal eller för vilka villkoren gäller är uteslutande och oberoende av köparens eller tredje parts hemvist, i enlighet med nederländsk lag och [Rotterdam] domaren som uteslutande behörig domstol, såvida inte obligatoriska lagbestämmelser leder till behörighet för en annan domstol.
15.9 Tillämpningen av Wienförsäljningskonventionen är utesluten.